Резултати

Резултатите од спроведените активности кај пчелните семејства од A. m. macedonica може да се најдат на подлинкот Резултати оглас. Со кликање на подлинкот ќе ги добиете просечните информации на ниво на месец или година, додека за детално пребарување на податоците по пчелно семејство, пчеларник, месец, година или друг анализиран период неопходно е да бидете член на здружението и да имате пристап до MacBee intra.

Во следната табела е наведена методологијата и динамиката на редовните контроли за следените карактеристики во една година.

tabela-karakteristiki
Карактеристики/параметри, методи, критериуми на оценување, вредности и време на тестирање (модифицирано од Büchler et al., 2013). * Оценките може да бидат изразени и со децимали (пр. 1,5; 2,5; …). Деталниот опис на методите за оценка на наведените карактеристики и параметри ќе бидат достапни на www.smartbees-fp7.eu/extension.

 

 

[logo-slider]