Линкови

При реализација на своите активности MacBee соработува со повеќе домашни и странски субјекти од областа на пчеларството и науката.

– Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија

Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје

– Пчеларски форум

Пчелар

ПЗ Матица – Виница

– Апицентар

– Апимак слободна дискусиона група за пчеларство и апикултура

Медно.мк – Пчеларски интернет портал