Loading...

Истражување и тестирање


ИСТРАЖУВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ
 на пчелните семејства од популацијата на A. m. macedonica во однос на следните карактеристики:

– Број на пчели
– Број на ќелии со легло
– Број на ќелии со отворено легло
– Број на ќелии со затворено легло
– Број на ќелии со полен
– Производство на мед
– Степен на експресија на одбранбено однесување
– Фреквенција и интензитет на роидбено однесување
– Степен на инвадираност со Varroa destructor
– Степен на инфицираност со Nosema spp.
– Потрошувачка на храна во текот на зимскиот период
Индекс на презимување
Процент на зимски загуби

Ramka so pceli

Primerok

Споредбата на пчелните семејства, во однос на горенаведените карактеристики, во експерименталните пчеларници и  помеѓу експерименталните пчеларници и региони е основата идеа на ова истражување. Активноста е континуирана, а вклучувањето на експериментални пчеларници од други региони во Република Македонија е приоритет на MаcBee. Лабораториските анализи за одредени карактеристики се одвиваат во Лабораторијата за пчеларство при Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје. Во рамките на MacBee беа обезбедени соодветни обуки за правилно тестирање на експерименталните пчелни семејства (Резултати).