Едукација

PraksaЕДУКАЦИЈАТА во MacBee се одвива континуирано, а истата е насочена кон оспособување на членовите во однос на унифицираното одгледување и тестирање на пчелните семејства од A. m. macedonica според Протоколот на здружението. Во рамките на здружението се организираат обуки и презентации од областа на:

– Тестирање на пчелните семејства (карактеристики)
– Биологија на пчелното семејство
– Употреба на современи методи во пчеларството
– Најнови достигнувања од пчеларската наука и пракса
– Здравствена заштита на пчелните семејства

Sostanok3Обуките се спроведуваат на пчеларник или со употреба на современа технологија (види Интерактивност). Користењето на услугите е возможно само за членовите на MacBee (види MacBee Intra).

MacBee во својата програма има поставено како задача, организирање на редовно годишно Советување за пчеларство во Република Македонија.